PROPOZICE ZÁVODU - BURIÁNKA CUP

1) Úvod

Buriánka cup je seriál závodů motocrossu, quadcrossu a pitbike pořádaný organizací „SPORTOVNÍ CENTRUM MLADEŽE NA BURIÁNCE“. Tento seriál závodů vychází z historie tratě „Na Buriánce“. Organizátoři mají zkušenosti s pořádáním závodů čtyřkolek a terénních motorek. Celý seriál závodů spadá pod národní organizaci Český Amatérský Motosport, člen evropské motosportové organizace I.M.B.A. Veškeré oficiální informace a podrobnosti o jednotlivých závodech, včetně výsledků, najdete na webuwww.naburiance.cz.

2) Všeobecná ustanovení

Všichni účastníci seriálů/závodu jsou povinní dodržovat veškerá pravidla stanovená pořadatelem a v průběhu pořádání závodu respektovat pokyny ředitele závodu a traťových komisařů. Každý závodník vstupuje do závodu sám za sebe, na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své činy a zříká se jakékoliv náhrady škody spojené v souvislosti s jeho účastí v závodu.

Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jezdec může být organizátorem Buriánka cupu vyzván, aby se dostavil ke zvláštní lékařské prohlídce, což je povinen ihned provést.


Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce, včetně obou podpisů zákonných zástupců. Ten také za nezletilého závodníka vstupuje do všech jednání s organizátorem Buriánka cupu a vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

Jezdec odpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen (bez nároku na vrácení startovného) případně jinak sankcionován za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.

Cizí pomoc v průběhu závodu je povolena pouze u jezdců kategorií Quad junior A, Pitbike junior a MX junior. U jezdců ostatních kategorií je cizí pomoc během závodu zakázána, výjimku tvoří pouze situace, kdy k cizí pomoci v zájmu bezpečnosti vydá pokyn traťový komisař.

V případě, že závodník opustí trať v průběhu závodu, je mu umožněn návrat v místě opuštění trati nebo před místem opuštění trati. Nikoli však kupředu po směru závodu.

3) Podmínky účasti seriálu Buriánka cup

1) Platná závodní licence ČAM na rok 2014  

2) Splnění podmínek pro účast v dané kategorii (Technická pravidla)

3) Registrace jezdce do seriálu (DOPORUČENA registrace on-line)

4) Zaplacení startovného 500 kč*

5) Dodržení bezpečnostních pokynů a opatření uvedená pořadatelem

6) Na závodech poháru Buriánka cup budou vyžadovány licence ČAM  typu - H. Bez ní nebude jezdec přihlášen do závodu. Denní licenci je možno získat na jednotlivých závodech po předložení potvrzení o zdravotní prohlídce u organizátora Buriánka cupu za 100 Kč. Bez on-line registrace do seriálu Burianka cup bude učtován manipulační poplatek 50 Kč. Vlastníci licencí AČR musí mít denní licenci ČAM, nepotřebují však zdravotní prohlídku.

* Startovné udává organizátor závodu a může se měnit dle náročnosti přípravy tratě či počasí.

4) Podmínky účasti v kategoriích pro čtyřkolky 

Každá čtyřkolka musí být vybavena trhacím stop spínačem („trhačka“). Závodník je povinen mít toto zařízení při jízdě plně funkční, připravené plnit svou vlastní funkci. Závodník musí umožnit provést kontrolu funkčnosti zařízení pořadatelům. 

Každá čtyřkolka musí být vybavena nášlapy. 

5) Výstroj jezdců

Výstroj jezdců musí odpovídat příslušným technickým a bezpečnostním normám. Jezdec je povinen používat tyto ochranné pomůcky: přilbu, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad) a pevné boty. Jezdci se doporučuje použít i tyto ochranné pomůcky: bederní pás, chrániče bérců a kolen, chrániče horních částí paží a loktů, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice.

6) Časový harmonogram

Organizátor závodu Buriánka cupu je oprávněn vzhledem k bezpečnosti závodníků a bezproblémovému průběhu závodu upravit časový rozvrh závodu a starty jednotlivých kategorií.


Průběh závodu:

7:00 – 8:00      Přejímka
8:00 – 9:30      Seznamovací jízdy
10:00 – 11:30   Kvalifikace
11:30 – 12:00   Polední pauza
12:00 – 14:30   1. jízdy
14:30 – 15:00   Odpolední pauza
15:00 – 17:30   2. jízdy
18:00                Vyhlášení výsledků 

Kategorie a délka rozjížděk.

spojené kategorie při závodu:

Quad junior A         12 minut + 1 kolo

Quad junior B         12 minut + 1 kolo
 

Quad hobby           15 minut + 1 kolo
Quad veterán         15 minut +1 kolo

Quad profi              18 mimut+1 kolo

MX junior  50          8 minut + 1 kolo
MX junior  60          8 minut + 1 kolo

Pitbike limit             15 minut + 1 kolo
Pitbike open            15 minut + 1 kolo
MX 85                       12 minut + kolo

MX hobby                12 minut + kolo

MX 2                        18 minut + 1 kolo


MX open                 18 minut + 1 kolo


MX veterán 40 let   15 minut + 1 kolo

MX veterán 50-60 let 12 minut + 1 kolo

Moto Klasik   12 minut + 1 kolo
 

Tréninky se pojedou v pořadí:

Quad junior A+B
Quad hobby + Quad veterán
Quad profi
MX junior 50-65
Pitbike limit + Pitbike open + Mx 85
MX veterán 40-50-60 let
MX hobby
MX 2 
MX open
Moto  Klasik

7) Bodování

V každé rozjížďce je bodováno prvních 20 míst. Body jsou uděleny následovně:

umístění body umístění body umístění body umístění body
1 25 6 15 11 10 16 5
2 22 7 14 12 9 17 4
3 20 8 13 13 8 18 3
4 18 9 12 14 7 19 2
5 16 10 11 15 6 20 1

 

Body z rozjížďky se udělují po absolvování minimálně 2/3 rozjížďky.

Závod je platný po absolvování 2/3 rozjížďky, jinak se opakuje.

Při rovnosti bodů v závodu rozhoduje o pořadí lepší umístnění v druhé rozjížďce.

Výsledkem poháru Buriánka cup je celkový bodový zisk ze všech závodů. Při rovnosti bodů v poháru rozhoduje výsledek posledního absolvovaného závodu, případně jeho druhá rozjížďka.

8) Pokyny pro závod


Každý jezdec se musí zúčastnit alespoň jedné tréninkové jízdy. Při nedodržení nebude jezdec připuštěn ke startu závodu.

Postavení na start 1. a 2. jízdy jsou jezdci řazeny podle výsledku z kvalifikace v jednotlivých kategoriích Buriánka cup.  

Jezdec se musí dostavit i se strojem do předstartovního prostoru minimálně 5 minut před plánovaným startem a nesmí již tento prostor opustit, pokud chce v rozjížďce startovat. Od okamžiku najetí do předstartovního prostoru do ukončení rozjížďky nesmí jezdec vyměnit stroj.

Jezdec může v závodě nastoupit v jedné kategorii. V další kategorii po zaplacení 300 Kč, body se mu budou započítávat.

Výsledky jednotlivých závodů jsou vyhlašovány do 5. místa. Body se započítávají je-li počet závodníků ve třídě minimálně 5. 


Celkové výsledky poháru Buriánka cup se po ukončení sezóny vyhlašují ve všech kategoriích do 5. místa.

9) Startovní čísla

Účastníci jsou povinni nastupovat do závodu s čitelnými čísly. Startovní číslo na motocyklu musí být v kontrastu s podkladem (doporučuje se černé číslo na bílém nebo žlutém podkladu, reflexní čísla jsou zakázána) a musí být umístěno na čelní a obou bočních stranách motocyklu. Čísla musí svou velikostí maximálně využívat prostor, který je pro ně na motocyklu určen: výška 140 mm (100 mm pro boční tabulky), šířka každé číslice 70 mm, tloušťka čáry 25 mm, mezera mezi dvěma číslicemi 15 mm. Určená místa pro čtyřkolku přední a zadní tabulka se startovním číslem.

Budou vyžadována zádová čísla. O čitelnosti startovního čísla rozhoduje startovní komisař a je oprávněn jezdci nařídit nápravné opatření pro čitelnost startovního čísla. Jeho stanovisko je konečné.

Jezdec s nevyhovujícím číslem nebude připuštěn ke startu závodu.


10) Signalizace Buriánka cupu dle řádu motokrosu

Zelená vlajka: Značí blížící se start závodu. Trať je volná. Je také vyvěšována před nepřehledným úsekem jako ujištění o bezpečném projetí tohoto úseku. 

Žlutá vlajka v klidu: Upozornění na blížící se nebezpečí, zákaz předjíždění, jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře nebo zelené vlajky.

Žlutá vlajka v pohybu: Upozornění na velké nebezpečí, počítat s úplným zastavením motorky nebo možným neprojetím úseku na trati. Zákaz předjíždění. Jezdec musí zpomalit, a dbát zvýšené opatrnosti až do vzdálenosti dalšího praporkáře.

Červená vlajka: Přerušení a zastavení závodu. Jezdci se musí pomalu vrátit do depa dle pokynů pořadatelů.

Černá vlajka: Diskvalifikace jezdce (vyloučení ze závodu). Jezdec musí zajet do depa na konci probíhajícího kola a nesmí znovu odstartovat. Pořadatel ji vyvěsí společně s dodatkovou tabulkou s číslem jezdce.

Černobílá šachovnice: Značí konec závodu, cíl.

11) Dodatek

On-line registrace je pro jezdce povinná. Jezdec, který není registrován on-line, bude registrován na přejímce v den konání závodu za manipulační poplatek 50 Kč. Registrace on-line končí den před konáním závodu v 16.00 hodin.

Organizátoři závodu si vyhrazují právo na vydání zvláštního dodatku nebo nařízení k propozicím, pokud by to bylo nutné k zajištění bezpečnosti účastníků a bezproblémového průběhu závodů. Změny budou oznámeny nejpozději na rozpravě jezdců nejbližšího závodu.

Pořadatel závodu má pravomoc upravovat organizaci závodu, pokud nebude jednat v přímém rozporu s propozicemi, případně nařízeními organizátora závodu.

Pořadatel Buriánka capu si vyhrazuje právo na zrušení závodu bez náhrady vrácení startovného z důvodu zásahu vyšší moci (např. náhlá změna počasí, vážného úrazu atd.) 

Organizátor závodu má právo, ne však povinnost přehodnotit zařazení jezdců do kategorií.

Pořadatel závodu Buriánka cup je povinen zajistit sanitní vůz vybavený pro poskytnutí první pomoci včetně lékaře. V případě nepřítomnosti sanitního vozu s lékařem je pořadatel povinen přerušit závod nebo trénink.


Protesty je možno podávat pouze při jednotlivých závodech a předávají se výhradně řediteli závodu. Po uzávěrce závodu je pořadí neměnné. Cena protestu je stanovena na 1.000,- Kč. Částka se vrací, je-li protest uznán jako oprávněný.


Účastník závodu, který nedodrží některý z bodů propozic, bude ohrožovat nebezpečnou jízdou ostatní účastníky závodu nebo hrubým způsobem poruší pravidla fair play, bude vyloučen ze závodu bez náhrady. O vyloučení  rozhoduje ředitel závodu.

Sportovní Centrum Mládeže - Na Buriánce

Kontaktní e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Info: www.naburiánce.cz